KORZYSTAJ z MIEJSKICH PUNKTÓW ELEKTROODPADÓW

Od dziś w Górze Kalwarii są dostępne dwa specjalistyczne pojemniki do zbierania małych elektroodpadów, takich jak: zużyte baterie, żarówki,  opakowania po tonerach atramentowych, telefony komórkowe, ładowarki, drobna elektronika.

Miejski Punkt Elektroodpadów (MPE) wyposażony jest w 7 tub. Każda z nich posiada osobny otwór wrzutowy oznaczony symbolem na jakie elektroodpady jest przeznaczona. MPE zbudowany jest w taki sposób, aby wrzucane odpady nie zagrażały środowisku: ich konstrukcja zapobiega przedostawaniu się wody do wnętrza, a otwory wrzutowe są specjalnie przystosowane do umieszczania w nich odpowiednich rodzajów odpadów – kształt otworu zapobiega wrzucenie do tuby odpadów innych niż te, na które została ona przeznaczona. Tuba przeznaczona do wrzucania zużytych żarówek wypełniona jest specjalnym materiałem zapobiegającym ich potłuczeniu.

Obecnie w Górze Kalwarii ustawiono 2 pojemniki MPE:

przy ul. Artylerzystów, przed halą sportową,
przy ul. Pijarskiej119, na parkingu Miejskiego Zespołu Basenowo-Rekreacyjnego.

Zachęcamy do korzystania z punktów. Liczymy, że ułatwią one Państwu oddawanie odpadów, które gdyby trafiły do środowiska mogłyby stanowić zagrożenie, a tak zostaną prawidłowo zutylizowane i staną się źródłem surowców wtórnych.

Traducció al català:

Des d’avui, a Góra Kalwaria disposem de dos contenidors especialitzats per a la recollida de petits residus electrònics, com ara: piles usades, bombetes, embalatges de tòner de tinta, telèfons mòbils, carregadors i petits aparells electrònics.

El Punt de Residus Electrònics Municipals (MPE) està equipat amb 7 tubs. Cadascun d’ells té un forat d’entrada independent marcat amb un símbol per a quins residus electrònics està destinat. MPE està construït de manera que els residus llençats no suposin una amenaça per al medi ambient: el seu disseny evita que l’aigua entri a l’interior i els forats d’entrada estan especialment adaptats per col·locar els tipus de residus adequats i evitar els impropis: la forma del forat evita residus diferents d’aquells per als quals està destinat el tub. El tub destinat a llançar bombetes usades està farcit d’un material especial que evita que es trenquin.

Actualment, hi ha 2 contenidors MPE a Góra Kalwaria:

a ul. Artillers, davant del pavelló poliesportiu,
a ul. Pijarska 119, a l’aparcament del Complex Municipal de Natació i Recreació.

Us animem a utilitzar els vostres punts. Esperem que us facilitin l’eliminació de residus que, si s’alliberen al medi ambient, podrien suposar una amenaça, i que s’eliminin correctament i esdevinguin una font de matèries primeres secundàries.

Traducción al castellano:

A partir de hoy están disponibles en Góra Kalwaria dos contenedores especializados para la recogida de pequeños residuos electrónicos, como por ejemplo: pilas usadas, bombillas, envases de tóner, teléfonos móviles, cargadores y pequeños aparatos electrónicos.

El Punto de Residuos Electrónicos Municipal (MPE) está equipado con 7 tubos. Cada uno de ellos tiene un orificio de entrada independiente marcado con un símbolo a qué residuo electrónico está destinado. MPE está construido de tal manera que los residuos arrojados no suponen una amenaza para el medio ambiente: su diseño evita que el agua entre al interior y los orificios de entrada están especialmente adaptados para colocar los tipos adecuados de residuos y evitar los impropios; la forma del orificio evita que se generen residuos distintos de aquellos para los que el tubo fue destinado. El tubo destinado al lanzamiento de bombillas usadas está relleno de un material especial que evita que se rompan.

Actualmente hay 2 contenedores MPE en Góra Kalwaria:

en la calle Artilleros, frente al pabellón de deportes,
en la calle Pijarska 119, en el aparcamiento del Complejo Municipal de Natación y Recreación.

Le animamos a utilizar sus puntos. Esperamos que le faciliten la eliminación de residuos que, de ser liberados al medio ambiente, podrían suponer una amenaza, y que sean eliminados adecuadamente y se conviertan en una fuente de materias primas secundarias.

Clic here to read original news at gorakalwaria.pl

Reduce, reuse, and as a last option, recycle.
Blipvert Recologics, 2024

 

Notíces relacionades