PAKOść (POLAND) Nowy pojem­nik na elektrośmieci

Nowy pojem­nik na elektrośmieci

11 września br. przy Ośrodku Kul­tury i Turystyki zamon­towano Miej­ski Punkt Elektroodpadów.

Do pojem­nika z odpowied­nim oznaczeniem wrzucać można zużyte płyty CD, baterie, żarówki, tonery od drukarek, telefony komór­kowe i ładowarki.

Od 21 paź­dzier­nika 2005 r. obowiązuje w Pol­sce ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elek­trycz­nym i elek­tronicz­nym, zgod­nie z którą wszyst­kie zużyte urządzenia działające na prąd lub na baterie – m.in.: telewizory, pralki, lodówki, mik­sery, mikrofalówki, golarki elek­tryczne, wier­tarki, telefony komór­kowe, kom­putery, video, a także świetlówki i żarówki ener­goosz­czędne – to odpady, których nie można wyrzucać do zwykłego pojem­nika na śmieci, ponie­waż zanieczysz­czają środowisko. Grozi za to kara grzywny od 500 do 5 000 zł.

Oferowany sys­tem jest bez­płatny dla miesz­kań­ców. Wykonawcą Miej­skiego Punktu Elek­trood­padów jest Kazar Pol­ska Sp. z o.o.

 

 

 

http://www.pakosc.pl/dom-mieszkanie-srodowisko/nowy-pojemnik-na-elektrosmieci.html