Quatre noves minideixalleries urbanes per petits residus a diversos indrets de Calella (Barcelona)

L’Ajuntament de Calella ha ins­tal·lat minideixalleries ur­ba­nes a diversos indrets de la ciutat. A­quests innovadors contenidors de recollida se­lec­tiva permeten als ciutadans fer una selecció de 7 petits residus sòlids, d’ús domèstic, facilitant un reciclatge més còmode i efectiu les 24 hores del dia. Fins ara, la major part d’a­quests materials només es podien reciclar a través de la deixalleria mòbil. Els usuaris poden introduir als dipòsits classificats, piles i bateries de mòbil, bombetes de baix consum, bombetes halòge­nes, CD/DVD, cartutxos d’im­pres­­­sora i telèfons mòbils. Les pri­meres minideixalleries ins­tal·lades es troben a la Plaça de la Constitució, Plaça d’Espanya, al carrer Sant Jaume amb Joan Fuster i a l’avinguda Rierany dels Fra­res amb Bruguera. Propera­ment, s’instal·larà un cinquè contenidor a la zona de l’es­tació de Renfe de Calella.
Un altre dels atractius de les minideixalleries és que s’oferei­xen també com suport publicitari. Això fa possible que la gestió dels residus recollits no suposi cap despesa per al municipi. És la prò­pia empresa encarregada de la re­co­llida i manteniment dels residus (Blipvert Recologics), la que gestiona la pu­blicitat per cobrir les despeses, se­gons l’acord signat amb el consistori. Cadascun dels petits residus sòlids classificats reben un tractament específic de reciclatge:
Piles i bateries de mòbil (PIL/B)
Les piles convencionals i alcalines es trituren per a separar l’embolcall de l’interior. De l’embolcall s’obté paper, plàstic i materials fèrrics; i, de l’interior, s’obtenen metalls pesants i altres compostos químics. Les piles de botó es sotmeten directament a un procés de dest­i­l·lació i condensació que permet obtenir mercuri amb un grau de puresa superior al 96%.
Les bateries de mòbil es trituren per separar de la carcassa els components metàl·lics, plàstics i, si hi ha paper (etiquetes), també. El producte interior de la bateria s’a­taca químicament per separar els diferents components.

Bombetes de baix consum (BBC)
Es separen en tres components: el casquet d’alumini, la part plàstica que conté l’electrònica i el tub de vidre del qual s’obté mercuri.
Bombetes halògenes (BOM)
Es trituren per separar el vidre dels components metàl·lics.

CD/CVC
Es ratllen les cares que contenen la informació per obtenir pols d’alumini i, la resta -el disc de plàstic transparent-, es tritura per a fa­bricar nous materials plàstics.

Cartutxos d’impressora (CAR)
Es sotmeten a un test electrònic per comprovar que estan en bon estat i, si és així, es recarreguen amb tinta i es tornen a comercialitzar.

Telèfons mòbils  (TEL)
Aquests s’envien pel desenvolupament de diferents projectes al Tercer Món, col·laborant amb la campanya de la Creu Roja i la Fundació Entre­culturas, gràcies a la recap­tació de diners dels mòbils que encara estan prou bé. Els altres es reciclen, separant els components plàstics dels metalls, i enviant la part electrònica a una planta específica de reciclatge.

 

Font: cafeambllet.com

Noves minideixalleries urbanes a Calella