Minideixalleria

La nostra idea sempre ha estat crear un contenidor de recollida selectiva que s’adapti completament a l’espai urbà. Un contenidor tan integrat que desapareixi dins l’experiència vital dels carrers. I tant versàtil que permeti reciclar fins a set petits residus diferents i, alhora, serveixi com a suport de comunicació exterior.
Ara, les minis2019 fan realitat aquesta idea.

 

 

Boca Selectiva

Una Boca dissenyada exclusivament per a recollir Cartutxos d’impressora.

 

No hi ha dubte, des que Johannes Gutenberg inventà la impremta, la impressió de documents (textos i fotografies) ha evolucionat notablement i, amb l’aparició de l’Ordinador Personal i perifèrics orientats a l’escriptura (impressores), la impressió deixa d’estar reclosa en tallers especialitzats per a estendre’s a multitud de llars.

Els avenços tecnològics i la diversitat de línies de desenvolupament plantejades pels fabricants han portat a l’existència de diferents sistemes d’impressió. Existint, entre d’altres, Impressores d’Impacte (Margarita, Matricials, de Bola), Impressores d’Injecció de Tinta i Impressores Laser.

Tots aquests tipus d’impressora necessiten, per al seu funcionament, de cintes entintades, cartutxos de tinta o tòner.

LLEGIR MÈS

CARTUTXOS “Bubble-Jet”

El sistema d’impressió amb aquest tipus de cartutxos es realitza augmentant la temperatura de la tinta. Existeix un petit component (resistència) que quan s’hi fa circular un corrent augmenta de temperatura i per tant la de la tinta que està al seu entorn. Aquest augment, fa bullir la tinta provocant una bombolla de “vapor de tinta” i al augmentar la seva pressió, aconsegueix un desplaçament d’aquesta cap a l’orifici de sortida.

 

CARTUTXOS “Desk-Jet”

Un altre sistema molt utilitzat és el conegut com “Desk-Jet” i el seu funcionament està basat en el moviment d’un cristall piezoelèctric. Aquest tipus de cristalls (normalment de quars, molt estès també en rellotgeria o per mantenir freqüències en dispositius electrònics) es corben o canvien de forma al aplicar-hi un determinat voltatge. Cada microconducte té un d’aquests cristalls que al deformar-se, fan un efecte de bombeig de la tinta cap a la sortida de l’orifici i per tant aconseguirem la impressió.

 

Precaució: usar un cartutx buit (sense tinta) provocarà que les resistències o els metalls piezoelèctrics puguin deformar-se per escalfament, ja que el pas de la tinta que mouen fa l’efecte de refrigerant. Usar cartutxos que ja no imprimeixin de forma fluida (els falta tinta) provocarà que els orificis o microconductes pels que no sorti, es danyin de forma permanent.

Els cartutxos en relació a les marques, es divideixen bàsicament en 2 tipus.

Els que tenen el capçal d’impressió en el mateix cartutx. Sistema utilitzat per fabricants d’impressores com HP, Lexmark, Canon…

Els que tenen el capçal a la pròpia impressora i els cartutxos són única i exclusivament contenidors de tinta. Sistema utilitzat per fabricants d’impressores com Epson.

LLEGIR MÈS

Reutilització

REUTILITZAR no significa només emplenar o recarregar el dipòsit de tòner o tinta. Reciclar significa substituir la tinta o tòner aprofitant les carcasses plàstiques i peces mecàniques, substituint els elements deteriorats o desgastats per d’altres nous d’idèntica qualitat o superior que els originals. Una dada a tenir en compte és que per a la fabricació d’una carcassa de plàstic (el cartutx) es necessiten entre 20 a 25 litres de petroli brut.

Les línies de producció de les empreses dedicades a aquest procediment, apliquen protocols de qualitat tan estrictes que resulta impossible diferenciar el que conté elements o parts reciclades o recuperades del que s’ha manufacturat totalment amb components nous. Excepte, en alguns casos, per les indicacions a l’embalatge o etiquetatge.

 

Reutilització de cartutxos de tòner

Procés de reutilització d’un cartutx de tòner (popularment anomenat “Reciclatge” del cartutx)

Primer: proba inicial de impressió per comprovar que tots els elements funcionen. En aquest punt es decideix quines peces s’han de canviar o si tot el cartutx ha de ser desestimat.

Obrir el cartutx i separar la unitat de neteja i el dipòsit

Retirar el tambor i netejar amb un drap impregnat en òxid de ceri. Si és defectuós es diposita en el contenidor especialment habilitat per aquesta fi

Retirar el rodet de càrrega i netejar amb sabó

Buidar el dipòsit del tòner residual que pogués quedar, mitjançant aspiració. Les restes de tòner es dipositen en un recipient específic

Amb un bastonet humitejat en alcohol isopropílic netejar els contactes del rodet de càrrega per on circula la corrent elèctrica

Es desmunta el rascador i es neteja amb òxid de ceri

Es retira el rodet magnètic, s’aspira i neteja amb paper

S’omple el dipòsit amb tòner

Es col·loca un precinte per evitar pèrdues de tòner

S’instal·len els engranatges i eixos

Es posa la tapa i s’acobla la unitat de neteja i dipòsit

Es realitza una proba final d’impressió

S’introdueix en una bossa de plàstic aluminitzat i es segella tèrmicament, quedant totalment embalat. Es col·loca un protector i s’introdueix en una caixa de cartró que també es segella amb un precinte identificatiu del tipus de cartutx que va en el seu interior.

 

Reutilització de cartutxos de tinta

El primer pas és la neteja del capçal del cartutx amb aigua destil·lada i paper secant

Amb una xeringa, s’insereix la quantitat necessària de tinta per a cada model de cartutx

S’efectua la neteja externa del cartutx i del capçal amb vapor d’aigua a pressió

Es comprova el correcte funcionament del cartutx mitjançant una proba d’impressió

S’embala, col·locant els precintes dels contactes de coure i la sortida de tinta. Es col·loca el holder i s’introdueix a la caixa corresponent

 

Reciclatge

RECICLAR, segons els conceptes manegats pels fabricants, implica aquells cartutxos de tòner o tinta no reutilitzables (pel seu estat, característiques, envelliment, model…) i també aquelles peces dels reutilitzables que no passen el control de qualitat.

Entregant se a reciclador autoritzat per al seu correcte processament.

El reciclatge de consumibles a España

El reciclatge de consumibles a España és una activitat que comença a desenvolupar-se. Actualment es recicla aproximadament el 18% de tots els productes d’aquest tipus que es consumeixen, mentre que als Estats Units la xifra ja arriba al 50% de la producció, Alemanya arriba fins el 40% i França va fins el 25% de productes reciclats.

 

Els fabricants i el Reciclatge.

Cada cop més, els fabricants de cartutxos, tòners i cintes entintades per impressores i màquines d’escriure manifesten una creixent sensibilització ambiental. Desenvolupant productes que al llarg del seu cicle de vida (des de la fase de disseny i producció fins l’embalatge, distribució, i posterior reciclatge i/o reutilització) siguin tan respectuosos com sigui possible amb el Medi Ambient.

Els seus programes de reciclatge mantenen milers de tones de consumibles allunyats dels abocadors públics. Donen alternatives als consumibles usats: reprocessament de cartutxos d’impressió, reutilització de tòner usat, recuperació de metalls i plàstics i conversió de residus en energia.

Per dur a terme aquesta filosofia de treball es centren, bàsicament, en las 3R : Reduir, Reutilitzar i Reciclar.

Empreses importants del mercat de consumibles, com Brother, concreten i basen la seva política d’actuació en cinc principis : Reduir residus, Reutilitzar material rebutjat sempre que sigui possible, Transformar material recuperat per a d’altres usos, Reciclar en lloc de descartar i Refusar la compra de productes contaminants.

 

Els fabricants i el Reciclatge. Alguns exemples.

L’empresa Pelikan Hardcopy, des de 1997 du a terme un programa anomenat ‘Recycling for the Future’ que permet reciclar un elevat percentatge de components dels cartutxos de tinta per a impressores Inkjet i del tòner per impressores làser, amb totes les garanties per al nostre entorn.

Oki Systems Ibérica crea una xarxa de distribuïdors certificats de consumibles, amb tots els avantatges i garanties de OKI, i que permet a l’usuari desfer-se del seu consumible original usat de manera ecològica i segura. En el cas de Oki, ja està en marxa, aquesta companyia posa a disposició dels seus clients la oportunitat de reciclar els tòners un cop consumits enviant-los a la seva central. A més d’això, Oki assegura que els seus productes estan pensats per provocar el menor impacte ambiental.

Xerox s’ha compromès amb la pràctica comercial responsable i respectuosa amb el medi ambient. Green World Alliance és un programa de reciclatge de Xerox que redueix al mínim l’impacta dels consumibles d’impressora i ofereix opcions per desfer se dels contenidors buits.

Epson ha decidit implantar una política de protecció del medi ambient a les seves activitats amb el propòsit d’aconseguir Standard de conservació a les empreses subsidiàries.

Algunes de les línies principals d’aquesta política són: la creació i oferta de productes no agressius amb el medi ambient; la transformació de tots els processos amb la finalitat de reduir els seus efectes sobre l’entorn; y per acabar, la millora del sistema de gestió ambiental.

El programa de reciclatge de cartutxos de tòner de Canon és un programa d’abocament zero on cada component d’un cartutx de tòner usat és reutilitzat (75%) o reciclat (100%). Els components no aptes per a la seva reutilització, són reciclats per a la fabricació d’altres productes, com ara: materials per a la construcció. Per cada cartutx de tòner recollit, Canon fa un donatiu al “World Wildlife Fund’s Freshwater Program”.

LLEGIR MÈS

Consells per estalviar tinta i cuidar els cartutxos

Imprimir sempre amb la qualitat que necessitem. Imprimir a qualitats altes quan el que volem fer és obtenir un text per llegir lo nosaltres mateixos, reduirà dràsticament la quantitat de tinta disponible.
Si pensem emplenar els cartutxos, recorda que serà millor emplenar-lo als primers símptomes de falta de tinta. En cas contrari podríem provocar avaries irreversibles en els cartutxos.

Si tenim diferents cartutxos de tinta carregats i només en podem fer servir un, assegurat de guardar el segon en una petita bossa de plàstic hermètica per evitar la evaporació i cristal·lització de la tinta.

Realitzar de tant en tant la neteja dels nostres capçals, pot allargar la vida del cartutx ja que els orificis romandran oberts i impedirà que es cremin o fonguin per falta de pas de tinta.

 

Curiositats

El 2006, Canon recollí més de 133.000 tones de cartutxos.

Si aquest és el resultat de la campanya de reciclatge i reutilització de dos fabricants… Imagina el volum total reciclat!! . I, malgrat tot, Segueixen existint tones de cartutxos abocats incontroladament o inadequada!

La Green World Alliance de Xerox, programa de reutilització i reciclatge evità que més de 2,7 milions de cartutxos i tòners acabessin als abocadors durant l’any 2006.

L’augment de vendes d’impressores Làser, significa un increment de residus provinents dels cartutxos de Tòner, quan en realitat, prop del 80% dels components d’aquest cartutx són re- utilitzables. N’hi hauria prou amb dipositar-los en contenidors previstos amb aquesta fi per Fabricants i la Administració, com ara les minideixalleries

De cada 100.000 cartutxos que reciclem, podem recuperar:

9599 kilos d’alumini

40 tones de plàstic, que equivalen a 1.000.000 de litres de petroli.

Per cada cartutx de tòner recollit, Canon fa un donatiu al “World Wildlife Fund’s Freshwater Program”.

 

Normativa Aplicable

Sistema de tractament i reciclatge de Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics: es donarà prioritat a la reutilització dels RAEE o algun dels seus components, reparant-los si fos necessari. En aquest procés, com a mínim es retiraran tots els fluids i components assenyalats a l’Annex II de la Directiva europea 2002/96/CE, és a dir: condensadors amb PCB, components con Hg, piles i acumuladors, targes de circuits impresos, cartutxos de tòner, plàstics amb BFR, residus d’amiant, TRCs, CFCs, entre altres.

Directiva per a la Restricció de l’us de substàncies perilloses de la Unió Europea o RoHS, va entrar en vigor el 1 de juliol 2006. La nova directiva sobre RoHS restringeix l’ús de determinats materials – plom, mercuri, cadmi, crom hexavalent i retardadors de flama bromats: PBB (polibromobifenils) i PBDE (polibromodifenilèters) – en productes elèctrics i electrònics.

 

Residus perillosos

Orden de 13 de octubre de 1989, sobre Residus Tòxics i Perillosos, mètodes de caracterització. (BOE nº 270, de 10.10.89). Desenvolupa el Real Decreto 833/1988, de 20 de juliol, i trasposa la Directiva 84/449/CEE, de 25 de abril de 1984

Real Decreto 952/1997, de 20 de juny, pel que es modifica el Reglament per a l’execució de la Ley 20/1986, de 14 de maig, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos (BOE nº 160, de 05.07.97). Es publica la llista de residus perillosos, aprovada mitjantçant Decisión 94/904/CE.

El Real Decreto 208/2005 assumint la Directiva 2003/108/CE del Parlament Europeu sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió de residus, té com objectius reduir la quantitat d’aquests residus i la perillositat dels seus components, fomentar la reutilització dels aparells i la valorització dels seus residus i determinar una gestió adequada intentant de millorar l’eficàcia de la protecció ambiental.

 

Mesures de prevenció

Els productors d’aparells elèctrics i electrònics, dels seus materials i dels seus components hauran de: Dissenyar i produir els aparells de forma que es faciliti el seu desmuntatge, reparació i, en particular, la seva reutilització i reciclatge. A tal efecte, no s’adoptaran característiques específiques de disseny o processos de fabricació dels esmentats aparells que impedeixin la seva reutilització.

LLEGIR MÈS