Residus de

APARELLS ELÈCTRICS
i ELECTRÒNICS petit format

blipvert.es

Minideixalleria

La nostra idea sempre ha estat crear un contenidor de recollida selectiva que s’adapti completament a l’espai urbà. Un contenidor tan integrat que desapareixi dins l’experiència vital dels carrers. I tant versàtil que permeti reciclar fins a set petits residus diferents i, alhora, serveixi com a suport de comunicació exterior.
Ara, les minis2019 fan realitat aquesta idea.

 

 

Boca Selectiva

Una Boca dissenyada exclusivament per a recollir Raee.

 

En diem pila d’aquell sistema que transforma en energia elèctrica l’energia que es produeix en una reacció química. Dins aquesta definició es pot diferenciar entre el que anomenem pila primaria –on un cop esgotats els elements actius aquests no poden ser regenerats, és a dir, piles d’usar i tirar- i la pila secundària, també anomenada bateria o acumulador. Un cop esgotada aquesta, podem regenerar els elements actius, per tant la seva vida s’allarga mitjançant aquests diferents cicles de càrrega i descàrrega.

Les piles es fan servir en transistors, joguines, llanternes, rellotges, calculadores… Les piles contenen alguns metalls pesants com el mercuri, el cadmi o el plom, que són potencialment perillosos per a la salut i el medi ambient.

Si les piles s’aboquen al medi incontroladament, l’aigua de pluja pot arrossegar els metalls cap als cursos subterranis d’aigua i, des d’aquests, cap als rius i el mar, amb la possible afectació d’éssers vius. En cas de cremes incontrolades els metalls es poden vaporitzar i dispersar per l’aire i, quan plou, ser arrossegats cap a terra i cap a cursos d’aigua. La major part dels metalls pesants són bioacumulatius i passen d’un organisme a l’altre a través de la cadena alimentària.

Per això, les piles es consideren residus especials i estan subjectes a una recollida i tractament específics

LLEGIR MÈS

TELEFONS MÒBILS

Són piles que es caracteritzen per tenir una dimensió reduïda i generalment forma de botó. S’utilitzen en aparells petits i com a exemple cal citar les piles de mercuri i de liti. Malgrat la seva mida, són les més contaminants ja que contenen una major quantitat de metalls pesats.

 

PLAQUES ELECTRÒNIQUES

Aquestes piles que es caracteritzen per les seves dimensions més grans i la seva utilització en aparells més voluminosos. Les més comuns són les piles bastó o convencionals i les piles de petaca (ex: piles salines o de Leclanché, les piles alcalines…) i en menys quantitat trobem les de petaca. Contenen menys metalls pesants però se’n produeixen moltes més.

 

CARREGADORS

Finalment, cal tenir en compte els acumuladors secs. Aquests són piles recarregables que es poden utilitzar durant molt de temps. Els més freqüents són de níquel-cadmi.

 

Per què s´han de tractar les piles?

Quan llencem les piles a la bossa d’escombraries, hi llencem els metalls que contenen. Això aporta un risc ambiental.

Si es disposen en un abocador incontrolat, l’aigua de pluja pot arrossegar els metalls cap als cursos subterranis d’aigua i, des d’aquests, cap als rius i el mar, amb la possible afectació d’éssers vius;
Si es cremen en una incineradora inadequada, els metalls es vaporitzen, es dispersen per l’aire i, quan plou, són arrossegats cap a la terra i els cursos d’aigua. La major part dels metalls són bioacumulatius i passen d’un organisme a l’altre a través de la cadena alimentària. Les instal·lacions de gestió de residus que hi ha a Catalunya, tant els abocadors com les incineradores, ja compleixen normes molt estrictes (impermeabilització del sòl o depuració de gasos).

En conseqüència, s’eviten aquests problemes. De totes maneres, la recollida separada de les piles elimina completament qualsevol risc en aquestes instal·lacions.

El tractament

El procés de tractament i reciclatge de les piles consta de dues unitats diferenciades:
1.- Recollida selectiva de piles convencionals.
2.- Recollida selectiva de piles botó.

1.- Recollida selectiva de piles convencionals.

Les piles són sotmeses a un procés mecànic amb diferents etapes de trituració sota condicions de refrigeració amb nitrògen. Després de passar per una canaleta vibratòria i un rentat amb aigua se separen els metalls fèrric i no fèrric, plàstic, paper i pols de piles.

La pols de piles passa al procés hidrometal.lúrgic per recuperar els diferents metalls que hi conté. Afegint àcid i reactius obtenim finalment els següents materials llestos pel seu emmagatzematge i venda:

grafit i biòxid de manganès
ciment metàl·lic Hg, Cu, Ni, Zn i Cd.
dissolució de sulfat de zinc
sals de manganès

2.- Recollida selectiva de piles botó.

– Càrrega en un contenidor de 350 Kg per introduir-ho al destil.lador
– Cambra de destil.lació on se separen els casquets metàl.lics de les piles botó del mercuri que s´emmagatzema també per la seva venda.

La recollida selectiva de piles

Amb el lema Apila el mercuri a part es va iniciar l’any 1992 la recollida selectiva de piles a través dels establiments comercials a Catalunya. Amb aquesta finalitat la Junta de Residus (ara Agència de Residus de Catalunya) va facilitar els contenidors específics perquè els ciutadans poguessin dipositar aquest material. Actualment, hi ha més de 16.000 punts de recollida de piles a Catalunya.

Tanmateix, el procés de recollida depèn de l’origen de les piles:

Les piles d’origen domèstic es poden dipositar als contenidors específics per a piles que existeixen a les botigues de venda d’aparells elèctrics, de joguines, de fotografia, rellotgeria, joieria, etc. i també a les deixalleries i des d´ara, també a les Minideixalleries. Aquests establiments són els anomenats punts de recollida. BLIPVERT actúa com a punt centralitzador de totes les piles recollides a les nostres minideixalleries i posteriorment són entregades a l´empresa PILAGEST on són correctament reciclades.

Les piles d’origen industrial s’han d’emmagatzemar a les empreses, separadament dels altres residus i sense barrejar-les amb embolcalls de paper, plàstic o cartró. En qualsevol cas, cal separar les piles de format gran de les piles botó.

La recollida de piles en els darrers anys a augmentat considerablement.

LLEGIR MÈS

Quines obligacions té el productor o posseïdor de piles?

El productor o posseïdor de les piles és responsable de la seva correcta destinació, és a dir, les ha de lliurar en les condicions adequades a l’empresa explotadora del servei o als punts de recollida establerts. És per això que no ha d’abocar les piles amb la resta de residus.

Què fer quan el contenidor del comerç està ple?

El Servei integral de BLIPVERT s´anticipa sempre a aquesta eventualitat. En tot cas, si una minideixalleria BLIPVERT és plena, poden trucar al telèfon 93 8467185 o enviar un mail a info@blipvert.es

Què fer quan el contenidor del comerç està ple?

El Servei integral de BLIPVERT s´anticipa sempre a aquesta eventualitat. En tot cas, si una minideixalleria BLIPVERT és plena poden trucar al telèfon 93 8467185 o enviar un mail a info@blipvert.es

Com s´han de tractar les piles?

A Catalunya, el tractament de les piles és un servei públic de titularitat de la Generalitat. En aquest sentit, l’Agència de Residus de Catalunya, que té la responsabilitat d’assumir-ne la gestió, ha optat per valoritzar aquests residus i recuperar els metalls pesants de les piles de format gran per a la seva posterior utilització en altres processos productius. El tractament de les piles botó consta principalment de la recuperació del mercuri que contenen.

Quina és l´empresa concesionària del servei públic?

L’empresa concessionària del servei públic, triada mitjançant un concurs públic, és PILAGEST SL, que actualment s’encarrega de la recollida, el transport i el tractament de les piles que es generen a Catalunya. Així, qualsevol empresa productora o posseïdora de piles es pot posar en contacte amb PILAGEST perquè les reculli. El telèfon de la recollida de piles és el 900 30 05 06.

On es tracten les piles?

Les piles es tracten a una planta de valorització de piles que l’Agència de Residus de Catalunya té ubicada a El Pont de Vilomara i Rocafort (Bages). L’empresa encarregada de l’explotació d’aquesta instal·lació és PILAGEST SL. La seva capacitat de tractament és de 2.000 tones l’any de piles bastó i 15 tones l’any de piles botó.

Com es formalitza la gestió de les piles?

El particular posseïdor de piles fora d’ús les ha de dipositar als contenidors específics del seu municipi, a les deixalleries o a les minideixalleries BLIPVERT. BLIPVERT és transportista de residus especials i disposa del codi de transportista T-1935, formalitza el Full de seguiment, document en el qual consta la quantitat de piles recollides, la data de recollida, les dades del transportista i les dades del gestor.

Quina és la normativa aplicable a la gestió de les piles?

Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.

Quines són les tarifes del Servei de gestió de piles?

Les piles d’origen domèstic es recullen i tracten gratuïtament. El servei de tractament de piles d’origen industrial està sotmès a les tarifes del servei públic que depenen del tipus de piles que es tracti i de la quantitat a gestionar. L’empresa gestora del servei públic, PILAGEST SL, informarà de les tarifes en vigor. PILAGEST ofereix també el servei de recollida de piles, que el pot efectuar qualsevol transportista autoritzat per a aquesta tasca.

LLEGIR MÈS