INSTALADOS EN URNIETA (GIPUZKOA) DOS NUEVOS MINIPUNTOS LIMPIOS – GARBIGUNE TXIKIA